Tapio Puolimatka

Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe lapsilla

Sukupuolineutraali avioliittolaki hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2014 ilman lapsivaikutusten arviointia siitä huolimatta, että lakivaliokunta tällaista arviota vaati ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus tällaista arviointia edellyttää. Tämän päätöksen myötä Suomen lapsista on tulossa sukupuolineutraalin avioliittokokeen koekaniineja, jotka altistetaan lasten elämän mullistavalle yhteiskuntakokeelle välittämättä sen seurauksista heidän hyvinvoinnilleen.

Yhteiskuntatieteen tutkimustulokset antavat aihetta uskoa, että lasten pahoinvointi tulee lisääntymään lain seurauksena. Yksi yhteiskuntatieteen kaikkein vahvimmin todistetuista tosiasioista on, että lapsen paras koti on biologisen äitinsä ja isänsä eheässä avioliitossa. Biologisen isänsä ja äitinsä kodissa kasvaneilla nuorilla aikuisilla on vähiten ongelmia ainakin seuraavilla ulottuvuuksilla: (a) terveys, kuolleisuus ja itsemurhariski, (b) tunne-elämän terveys (ahdistuneisuus, masennus), (c) huumeiden ja alkoholin käyttö, (d) rikollisuus ja pidätykset, (e) köyhyys, (f) koulutus ja työelämään osallistuminen, (g) seksuaalisen identiteetin kehitys, teiniraskaudet, avioliiton ulkopuoliset raskaudet, altistuminen seksuaaliselle hyväksikäytölle, (h) avioerojen määrä. (Marks 2012: 735−736.)

Miksi Suomen päättäjät olivat valmiit kovalla kiireellä purkamaan vuosituhantisen, lapsen turvaksi rakennetun instituution, jonka tarkoituksena on sitoa äiti ja isä toisiinsa ja lapsiinsa? Filosofi Roger Scrutonin mukaan aikamme ihmisille on valitettavan usein tyypillistä valmius ottaa riskejä, joiden hinnan joutuvat maksamaan toiset. Usko jatkuvaan edistykseen saa ihmiset tekemään hätiköiden kauaskantoisia ratkaisuja välittämättä menneiden sukupolvien kokemuksista.

Sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksyminen ilman perusteellista lapsivaikutusten arviointia merkitsi riskinottoa lasten hyvinvoinnin kustannuksella. Yleisessä keskustelussa asiaa tarkasteltiin lähinnä mikrotasolla, kertomalla tunteisiin vaikuttavia kertomuksia joidenkin yksittäisten aikuisten toiveista ja mieltymyksistä ja vetoamalla iskulauseisiin tasa-arvosta. Yhteiskunnallisia päätöksiä tehtäessä asiaa kuitenkin pitäisi tarkastella kokonaisvaltaisesti, makrotasolla, pohtien päätöksen laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tällaista lasta keskeisesti koskettavaa asiaa ei tulisi tarkastella yksipuolisesti aikuisten näkökulmasta. Lasta koskettavissa kysymyksissä lasten etu pitäisi ennen kaikkea ottaa huomioon.

Miten sitten uusi avioliittolaki vaikuttaa lapsen asemaan? Määrittelemällä avioliitoksi samaa sukupuolta olevan parisuhteen, jonka rakenne aina erottaa lapsen joko biologisesta isästään tai äidistään, uusi avioliittolaki lähettää perheen yhtenäisyyttä hajottavan viestin, jonka mukaan lapsi ei välttämättä tarvitse isää tai äitiä. Sukupuolineutraalin oletuksen mukaan sukupuolten toisiaan täydentävyydellä ei ole merkitystä, vaan mies ja nainen − isä ja äiti − ovat korvattavissa. Riskinä on se, että kun yhä useammat ihmiset omaksuvat nämä epätodet käsitykset, heidän sitoutumisensa lastensa kasvattamiseen heikkenee ja perheitä hajoaa. Perhe-elämän yhtenäisyyden ja vakauden heiketessä lasten pahoinvointi lisääntyy.

Vertailukohtana avioeroa koskevan lain muutos

Onko sitten perusteltua olettaa, että sukupuolineutraalilla avioliittolailla voisi olla näin kauaskantoisia vaikutuksia? Voimme ottaa vertailukohdaksi kolmekymmentä vuotta sitten tehdyn pienen muutoksen avioliittolakiin. Ennen tätä muutosta avioliiton miellettiin olevan periaatteessa elinikäinen liitto, jonka purkamiseen tarvittaisiin erityisperusteita kuten puolison aviorikos, väkivalta tai hylkääminen.

1970- ja 1980-luvuilla useimmissa länsimaissa (Suomessa vuonna 1987) tehtiin avioliittolakiin muutos, jonka mukaan avioliiton purkamisen edellytyksenä ei enää ollut puolison syyllistyminen vakavaan rikkomukseen avioliittoa vastaan, vaan avioero voitiin myöntää kumman tahansa puolison hakemuksesta ilman erityisperusteita.  Avioero ei edellyttänyt molempien osapuolten suostumusta, vaan kumpi tahansa puoliso saattoi yksin hakea eroa ja saada sen voimaan.

Avioliitosta tuli tämän lain myötä sitovuudeltaan muita yhteiskunnallisia sopimuksia heikompi: putkimiehen kanssa tehtyä sopimusta ei voida purkaa ilman perusteita, avioliiton sen sijaan voi. Ryan T. Anderson (2015: 40) kysyykin: ”Kuinka paljon perhe-elämän vakautta voimme odottaa, kun ihmisellä on vakavampi laillinen velvoitus putkimiestään kuin vaimoaan kohtaan?” Hän kiinnittää huomiota siihen, että uuden avioerolain säätämistä seuraavina vuosikymmeninä avioerojen määrä enemmän kuin kaksinkertaistui. Tarjoamalla helpon ulospääsyn avioliitosta ja sen haasteista, uusi avioerolaki muutti ihmisten käsityksen avioliiton luonteesta: avioliittoa ei enää ymmärretty elinikäiseksi instituutioksi, jonka varaan puolisot voivat rakentaa elämänsä ja jonka turvissa lapset saavat kasvaa koko kehityskautensa ajan, vaan väliaikaiseksi instituutioksi, jota pidetään koossa niin kauan kuin se tyydyttää aikuisten tarpeita. Kumman tahansa puolison halu vapautua perhe-elämän paineista on riittävä syy liiton purkamiseen.

Avioliittolain eroamista koskevan muutoksen ajateltiin helpottavan vaikeiden, usein väkivaltaisten avioliittojen purkamista ja jättävän muut avioliitot ennalleen. Toisin kuitenkin kävi. Kun puolison hylkääminen lainmuutoksen myötä tuli juridisesti helpommaksi, tuli eroaminen lain opetusvaikutuksen seurauksena myös psykologisesti ja sosiaalisesti hyväksyttävämmäksi.

Yhteiskunnallisella lainsäädännöllä on opetusvaikutusta: laki muokkaa kulttuuria, joka vaikuttaa ihmisten käsityksiin, asenteisiin ja käyttäytymiseen. Laki on ikään kuin opettaja. Niinpä avioerolainsäädännön muutosta seurasi avioerojen määrän voimakas kasvu, ja suurin osa avioeroista koski avioliittoja, joissa ei ollut vakavia ongelmia. Sekä aikuisten että lasten kannalta tällaiset erot ovat turhia ja vahingollisia: ne ovat omalta osaltaan lisänneet sekä lasten että aikuisten pahoinvointia.

Sukupuolineutraali avioliittolaki merkitsee paljon suurempaa ja perustavampaa muutosta avioliittolainsäädännössä kuin vuonna1987 avioliittolakiin tehty avioliiton purkamista koskeva muutos. Sukupuolineutraali avioliittolaki muuttaa koko avioliittoinstituution. Se ei murenna ainoastaan yhden avioliittonormin, avioliiton pysyvyyden perustaa, kuten avioerolaki teki. Sukupuolineutraali avioliittolaki murentaa pohjaa ainakin neljältä keskeiseltä avioliittonormilta:

(1) Uusi avioliittolaki murentaa pohjaa periaatteelta, että avioliiton tehtävänä on suojella äidin, isän ja lasten kolmoissidosta ja tehdä lapselle mahdolliseksi kasvaa biologisen isänsä ja äitinsä hoidossa.

(2) Sukupuolineutraali avioliitto murentaa sukupuolten toisiaan täydentävyyden periaatetta sekä puolisoiden että heidän hoidossaan kasvavien lasten kannalta.

(3) Uusi avioliittolaki vie pohjaa moraaliselta vakaumukselta, että lapset ovat itseisarvoisia olentoja. He eivät ole vanhempiensa tarpeita palvelevia keinotekoisia tuotteita, joihin vanhemmilla on oikeus. 

(4) Sukupuolineutraali avioliittoajattelu murentaa pohjaa normilta, jonka mukaan avioliitossa on keskeisesti kyse lasten hyvinvoinnista ja vasta toissijaisesti aikuisten haluista ja tarpeista.

Näin sukupuolineutraali avioliittolaki vie pidemmälle sitä avioliittokäsityksen muutosta, joka alustavasti näkyi jo avioerolain muutoksessa. Heikentämällä avioliiton vakautta se lisää lasten pahoinvointia.

Kirjallisuus

Marks, Loren (2012) http://www.baylorisr.org/wp-content/uploads/Marks.pdf

Puolimatka, Tapio (2016) Yhteiskuntakoe lapsilla. Helsinki: Kuva ja Sana

http://www.kuvajasana.fi/tuotteet/1/kirjat/193/ajankohtaisteos/4248/yhte...

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (25 kommenttia)

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu

Eikö tämän asian käsittely jo riitä? Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten. Tasa-arvo on ihmisoikeus eikä mikään uskovaisten mellastus alusta.

Pekka J. Mäkinen

Avioliittoa ei ole missään julistettu ihmisoikeudeksi. Ihmisoikeuksiin sensijaan kuuluu lapsen oikeus isään ja äitiin. On todella häpeällista että aikuisten itsekkyyttä toteutetaan lasten kustannuksella.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä ihmisoikeustuomioistuimen mukaan avioliiton rajaaminen vain miehen ja naisen väliseksi EI ole syrjintää.

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

Ei edes Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen kuudennessatoista artiklassa?

Pekka J. Mäkinen Vastaus kommenttiin #16

16 artikla: "Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen. 2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta. 3. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan".

Avioliitto ei ole ihmisoikeus yleisenä ilmiönä, vaan vain tietyin ehdoin, eli vain kahden eri sukupuolen välillä. Homoavioliittoa ei ole julistettu ihmisoikeudeksi, sillä jos näin olisi, se olisi myös tässä selvästi kerrottu. Tässä julistuksessa tarkoitetaan vain miehen ja naisen välistä oikeutta solmia avioliittoa. Kun tämä julistus on tehty 1948, silloin ei ole tullut mieleenkään että samaa sukupuolta olevatkin voisivat vaatia keskenään naimisiin menoa. Se olisi ollut siihen aikaan kauhistus. On huomattava että tässä puhutaan perheen perustamisesta, ja tässä ei kyllä tarkoiteta mitään muuta kuin luonnollisen perheen syntyä, ei adoptiota, eikä kohdunvuokrausta. Eli kun puhutaan perheestä, on jokaiselle ollut selvä mikä on normaali perhe. Tässä ei siis perheellä tarkoiteta kahden miehen muodostamaa "perhettä", jossa adoptoitu lapsi joutuisi elämään ilman äitiä.

Henkilökohtaisesti näen erittäin vastenmielisenä nykyisen ajattelun ja mahdollisesti tulevan lain näkemyksen, että äitiä ei enää nähdä lapsen ensisijaisena ja parhaana pienen lapsen hoitajana. Miehen ja naisen erot nimittäin viittavat erittäin vahvasti siihen että naisen herkkystaso ja hänen hoivaamistarpeensa on aivan eri luokkaan kuin miehen. Tämähän näkyy jo pienten lasten leikeissä. Eikä kyse ole ollenkaan opetetusta asiasta, kuten usein halutaan tämä havainto kieltää, vaan se on aivan luonnostaan lapsissa. Täytyy olla sokea jos tätä ei huomaa. Nykyään on vain muodissa tämä hirveä tarve kieltää kaikki miehen ja naisen eroavaisuudet.
Äiti on paras mahdollinen omien lastensa hoitaja, sanokoot sateenkaari-ihmiset mitä hyvänsä. Jotkut harvat poikkeukset eivät muuta tätä yleistä havaintoa. Siksi on kummallista että lait koittava kumota ihmisen luonnollisia ominaisuuksia ja lapsen perustarvetta olla yhteydessä omaan hellään rakastavaan äitiin. Kohta varmaan vaaditaan poistamaan äitienpäiväkin? Politiikkomme ovat nyt mennyt ihan hakoteille tässä sukupuolineutraali-hurmoksessaan. Myöskään isää ei voi korvata kaksi äitiä.

Otetaan vielä eräs tutkimustulos väitteitteni tueksi:

Italialaiset psykologit ja brittipsykologit Manchesterin yliopistosta analysoivat 10000 ihmisen persoonallisuustestien tulokset ja mittasivat 15 eri ominaisuutta. Tutkimuksesta uutisoi brittilehti Daily Mail.

Tutkijoiden mukaan sukupuolten väliset erot persoonallisuudessa ovat "äärimmäisen suuret".

Jos sukupuolten väliset erot eivät tulleet yllätyksenä, erojen laajuus saattaa tulla. Tutkijoiden mukaan keskiverto miehellä ja naisella on vain 10 prosenttia yhteisiä persoonallisuuden piirteitä.

Osa jäljelle jäävästä 90 prosentista ei ehkä yllätä: tutkijoiden mukaan naisilla korostuvat HERKÄT JA LÄMPÖISET tunteet sekä huolestuneisuuden tuntemukset enemmän kuin miehillä. Miehet taas ovat vakaampia, dominoivempia ja velvollisuudentuntoisempia.

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-12884402883...

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #17

16. artiklaan on YK:n oma mietintö siitä, että tätä artiklaa ei tule tulkita tarkoittavan sitä, että vain avioliitto miehen ja naisen välillä olisi artiklan piirissä.

Pekka J. Mäkinen Vastaus kommenttiin #21

Se on uusi tulkinta ja alkuperäinen tarkoitus ei varmasti ole ollut homoavioliittojen puolustaminen. Homoushan on ollut siihen aikaan sairaus.

Aikamme trendi eli muoti ja poliittiset painostukset ovat saaneet ihmiset sekaisin tässä asiassa, eikä enää järki eikä ihmisen oma luonto sano enää mitään.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

Tämä teksti on kadonnut ja taas ilmaantunut, nyt on menossa jo kolmas tuleminen. Miksi?

Jos ylläpito poistaa tekstin aina uudelleen, on aika törppöä kokeilla kerta toisensa jälkeen, josko se nyt saisi jäädä.

Jos poistaja on blogisti itse, syntyy vaikutelma, että halutaan vain päästä ei-toivotuista kommenteista. Mikä on hassua, koska voihan kommentoinnin estää.

Käyttäjän JuhoPalmroos kuva
Juho Eeva

Merkit viittaisivat siihen, että poistaja oli ylläpito (syystä tai toisesta), mutta jos ei, niin jälleen kerran - sensuuri alkaa siitä, mihin argumentit loppuvat.

Mutta ei hätää, eiköhän AA-ratsuväki kohta saavu paikalle vaatimaan määrittelemään termejä ja copypasteamaan tautiluokituksia.

Käyttäjän JuhoPalmroos kuva
Juho Eeva

Poistoaihetta sivuten, myös Ilkka Salon vastine Puolimatkan kirjoitukseen on poistettu - Pääsy kielletty -tekstistä päätellen ylläpidon toimesta.

Suokaa anteeksi, menen tekemään popkornia. Internet-draama <3

Käyttäjän IlkkaSalo1 kuva
Ilkka Salo Vastaus kommenttiin #4

Internet-draamaa tosiaan. Hävisi se Puolimatkan 7.3.2016 kirjoittamakin blogi. Sielläkin oli aika tiukkaa sanailua kommenteissa. Juuri kun keskustelu alkoi käydä mielenkiintoiseksi, niin Puolimatkan juttu katosi bittiavaruuteen.
Jänskättää josko blogi nousee kolmantena päivänä kuolleista.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi Vastaus kommenttiin #5

En oikein enää usko, sillä jos Tapio aikoo yrittää nostaa jälleen samaa asiaa, niin tulee ikuinen porttikielto.

Monia vuosia foorumeilla kahlaillessani olen törmännyt tuohon kolmen varoitukseen, missä sen jälkeen ei ole enää tuttuja järnääjähahmoja enää ilmestynyt saatuaan ikuisen bannin.

Jos asiaa ihmettelee, niin se selviää Uuden Suomen blogikeskusteluiden säännöissä, missä selvästi kerrotaan etiketit.

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu Vastaus kommenttiin #6

Toivottavasti tuo Puolimatkan tekele viimein saa ikuisen levon, eikä nouse enää haudastaan. Se oli pelkää ilkeyttä ilman asiaa. Piste.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi Vastaus kommenttiin #8

No, ei sentään ikuista lepoa vaan sitä, että osaa oikeasti laittaa hyvät lähteet kuin epämääräisiin ja osaisi asiallisesti kirjoitella faktoihin.

Aa-tyypeillä on tapana sanoa samat asiat uudestaan ja varsinkin lapsi-sanan turvana huudella siellä puskista. Ihan varmaa on, että ne eivät ole lukeneet niitä tutkimuksia vaan repivät aina tuon iki-ihanasta mustasta kirjasta, jossa on kultainen pystyviiva ja vaakaviiva 25% pystyviivan alapuolella siinä kannen etupuolella.

Koskakohan alkaa olla lopulliset naulat laitettuna arkkuun näille hullutuksille, jolloin vähemmistö saa olla rauhassa ja Aa-yhdistys katoaa unholaan?

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa Vastaus kommenttiin #8

Huomaatko totalitarismia rakastavan ennakkoluulosi?

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Lähestymme tapahtumahorisonttia. Kommentit katoavat mustaan aukkoon, kerta kerran jälkeen nopeammin.

Edellinen blogi näki LED-valon 7.3.2016 klo 13:40. Viimeinen havainto kommentoinnista n. tunti sitten. Sitten kosmista kohinaa, mutta klo 15:21 sama teksti aineellistuu uudelleen.

Nyt se on osoitettu, spn-laki on kuin onkin supernatural-laki.

Oikeesti, erikoista, joskin innovoivaa toimintaa. Harmi, että paljon polveilevaa keskustelua on kadonnut. Lukijat väsyvät. Ei hyvä.

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa

Mikä Markku tekee sinusta ei-ihmisen, jolla ei ole empatiaa muita kuin omaa porukkaasi kohtaan. Sillä en tarkoita homoseksuaaleja, koska he eivät suinkaan ole niin kylmiä, kovia ja tunteettomia kärsivää kohtaan kuin lgbt-lobbaajat.

Olet valmis viemään pieneltä ihmiseltä kaikkein kalleimman ja välttämättömimmän.

Käyttäjän JarmoHalttu kuva
Jarmo Halttu

Kerropa Päivi mikä sulta ollaan viemässä silloin kuin homoille annetaan oikeus mennä keskenään naimisiin? Ei se tarkoita, että sinun pitää mennä nyt naimisiin naisen kanssa, ellet nyt sitten välttämättä halua. En ihan nyt ymmärrä hätääsi kyllä.

Timo Lehtonen

Jotkut pilkkaajista ovat näköjään siirtyneet kirjoittamaan herjojaan tälle sivulle sen jälkeen, kun juttu ”Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe: riskinottoa lasten kustannuksella” 7.3.2016 13:40 jostain syystä lakkasi näkymästä.
pilkata: tehdä pilkkaa, ivata, irvistellä, irvailla, rienata.
pilkka: väheksyvä, halveksiva, us. naurettavaksi tekevä puhe tm. menettely, pilkanteko, iva, irvistely.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

”Kysyn, onko raamattu todellakin meille annettu tekopyhyyden varjoksi, taikka vihan ja katkeruuden nuolena käytettäväksi? Eipä suinkaan! Jos on väärin julkisissa samoin kuin yksityisissäkin kiistoissa herjaus- ja roska-sanoilla vastustajaansa solvata, on se toiselta puolen yhtä väärin, kun pyhää ei pyhänä pidetä, vaan juletaan se vetää alas inhimillisen into-himoisuuden tarkoituksia täyttämään, ja mieliä vihaan ja katkeruuteen kiihoittamaan.”

Kirjoitti Minna Canth.

Käyttäjän JuhoPalmroos kuva
Juho Eeva

Tulihan se sieltä, Puheenvuoron kiintiöasperger Timppa joko määrittelee tai pyytää määrittelemään, siteeraa tautiluokituksia ja copypasteaa wall of textiä.

Oletko sattumoisin uskossa? Järki on uskon pahin vihollinen, sanoi jo Luther.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe lapsilla
5.3.2016 15:21 Tapio Puolimatka Avioliittolaki Lapsen oikeudet Yhteiskuntakokeilut 9 kommenttia, 9 uutta ilmoita asiaton viesti"

Tämä blogi on siis kirjoitettu jo lauantai-iltapäivällä...

"Yhteiskuntatieteen tutkimustulokset antavat aihetta uskoa, että lasten pahoinvointi tulee lisääntymään lain seurauksena."

Mielestäni taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoistuminen ovat niitä yhteiskunnallisesti ja siten lainsäädännöllä torjuttavia tekijöitä, jotka eniten aiheuttavat henkistä pahoinvointia myös lapsiväestössä. Legaali yhdenvertainen kohtelu toisaalta vähentää ainakin sosiaalisen eriarvoistumisen riskiä ...

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa

Tuntuu niin tosi pahalta! Tapion takia

Ainoa korkeastikoulutettu, joka riskeeraa itsensä, uransa, maineensa,
ja saanut maksaa kovaa hintaa seisoessaan ottamassa vastaan lokaa.
TEKEE SYDÄNVERELLÄÄN TÄTÄ,
KUN MUUT KÄYVÄT KAUPPAA LAPSEN elämällä PALSTATILASTA, URASTA JA ELIITIN HYVÄKSYNNÄSTÄ

Lohduttomimmalta tilanne tuntuu tietysti lasten takia.
Mutta se pitää aina muistaa, että suurin osa suomalaisista edelleen on, vaikka muulta näyttää, yhä ehdottomasti lapsen puolella ja omistaa kyvyn myötätuntoon heikompaa kohtaan.
Muistetaan Italiaa , sen Circo Massimon kahta miljoonaa,
ja Pariisin 1.4 miljoonaa sen kaduilla, ei masennuta. :)

.
:https://www.youtube.com/watch?v=PfM4OEUl-vk

Ensimmäiset kasvot, - yhdet monista liikkeen keulakuvina olevista homoseksuaaleista jotka ovat eturintamassa, ja
joilla sykkii elävä, heikommasta välittävä sydän rinnassaan.

Olli Nurmi

On ihan oma valinta käyttää hyvää tieteellistä käytäntöä vastaamattomia lähteitä ja tutkimuksia, joiden tekijät ovat itse myöntäneet syyttäneensä ulos puppua.

Ei sinua oikeasti kiinnosta lapset. Sinä vain et halua, että he päätyvät homoparille. En usko että sinulla on muita intressejä asian suhteen. En näe sinua puhumassa vahvasti yksinhuoltajuutta vastaan, joten homojen täytyy varmaan olla se kivi hampaankolossa. Minä omistan myötätuntokyvyn varsinkin heikompia kohtaan ja tahdon pitää haitallisen uskonnollisuuden ja epämäärisen konservatiivisuuden kaukana omista lapsistani.

Nyt kun kaiken maailman kansallissosialistit ja odinit on marssimassa kaduilla niin kai sinne joukkoon mahtuu lisää ihmisiä itsensä nolaamaan :)

Rakastakaa nyt helvetti toisianne :)

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa

Ja se oli kirjasta Ollin oletuksia. Oletkos varma, että minulla on pelkästään heteroseksuaali sukupuoli-identiteetti ja että vastustan homojen oikeuksia. En totisesti, mutta vastustan yhdessä monien homseksuaalien kanssa lgbt-lobbaajien etuoikeuksia, jotka polkevat heikompien ihmisoikeuksia. Näin on näreet.

Pekka J. Mäkinen

No Ollia en koskaan käyttäisi tietolähteenä, koska hän jos kuka päästelee täyttä puppua jatkuvasti. Ja kayttää vielä loukkavaa kieltä kuvitellessaan mitä ihmeellsimpiä teorioita muiden motiiveista kirjoittaa. Miten sinä voit sanoa kenestäkään että sinä et oikeesti ole tätä mieltä. Todella lapsellista tekstiä taas Ollilta.

Ihmisillä tulee olla oikeus olla myös enemmistöseksuaalisuuden puolustajia. Ei vähemmistön puolustaminen ole suinkaan merkki aina siitä että ollaan moraalisia ja oikeudenmukaisia. Se että kuuluu vähemmistöön, ei tarkoita että on oikeassa. Jos todella olisit heikomman puolella, olisit niiden pienten lasten puolella joilta uusi mahdollinen avioliittolaki riistää äidin. Jos olisit todella suvaitsevainen antaisit ihmisille mielipiteen ja sananvapauden ja myös uskonnonvapauden. Kuitenkin juuri homoavioliittolaki on maailmalla riistänyt ihmisiltä nämä kyseiset oikeudet. Ihmiset jotka pitävät avioliittoa vain miehen ja naisen välisenä, ovat maailmalla joissa sukupuolineutraaliavioliitto on tullut voimaan, usein suoranaisen vainon kohteena. Kiitos tämän homohypetyksen ja sen tuomat lait joiden piti tuoda vapautta ihmisille mutta se kääntyikin ihmisiä vastaan pakottaen kaikki samanmielisiksi jossa mielipiteen ja sananvapaus poistetaan. Usein tuntuukin siltä että enemmistö on nyt hätää kärsimässä. On käynyt niin kuten monasti yhteiskunnassa käy: kun sorrettu saa vallan, siitä tulee sortaja.

Toimituksen poiminnat