Tapio Puolimatka

Aito avioliitto -kansalaisaloitteen julkinen kuuleminen lakivaliokunnassa

Eduskunnan lakivaliokunta järjesti tänään 27.10. 2016 julkisen kuulemisen liittyen kansalaisaloitteeseen KAA 2/2016 vp Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta.

Avioliiton määrittelyn ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen näkökulma

Kansalaisaloitteen vireillepanija Pasi Turunen toi lakivaliokunnalle esittämässään puheenvuorossa ja kirjallisessa perustelussa esille mm. seuraavaa:

Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, mutta kaikki kuviteltavissa olevat yhteiselämän muodot eivät ole avioliittoja. Avioliittolain ei siksi tarvitse kohdella kaikkia kuviteltavissa olevia romanttisia yhteiselämän muotoja täsmälleen samalla tavalla ollakseen aidosti tasa-arvoinen laki. Avioliittolaki ei rajoita rakkautta, eikä edes ota kantaa siihen, ketä saa rakastaa. Laki ottaa kantaa siihen, ketkä voivat solmia avioliiton. - -

Isä ja äiti on tutkitusti paras lapselle. - -

Kuten Rutgersin yliopiston sosiologian professori David Popenoe tiivistää monografiassaan Families Without Fathers (Transaction Publishers, 2009): ”Toimittuani vuosien ajan yhteiskuntatieteilijänä, minulla ei perherakenteita koskevan todistusaineiston rinnalla ole tiedossani montakaan alaa, jonka todistusaineisto yhtä vahvasti osoittaisi samaan suuntaan: Yleisesti ottaen, kaksi vanhempaa – isä ja äiti – on lapsen kannalta parempi kuin yksi vanhempi”, Popenoe kirjoittaa.

Hän kirjoittaa myös: ”Sosiaalitieteiden todistusaineisto tukee voimakkaasti ajatusta eri sukupuolta olevien vanhempien tärkeydestä ihmisen kehitykselle, ja että isien panos lapsenkasvatuksessa on ainutlaatuinen ja korvaamaton … Meidän tulisi hylätä ajatus, jonka mukaan ’äidit voivat olla hyviä isiä’, samoin kuin meidän tulisi hylätä populaari ajatus … siitä, että ’isät voivat olla hyviä äitejä’ … Kumpikin sukupuoli on ytimeltään erilainen ja kumpikin on välttämättömän tarpeellinen, yhtä hyvin kulttuurisesti kuin biologisesti, ihmisen optimaaliselle kehitykselle.” - -

Popenoen huomio ei ole kannanotto vanhempien henkilökohtaisiin ominaisuuksia tai pyrkimyksiin. Kaikki vanhemmat erilaisissa perheissä pyrkivät olemaan hyviä vanhempia lapsille. Kyse on siitä, minkälaiset perherakenteet tarjoavat vuosikymmenien tutkimustiedon valossa yleisesti ottaen parhaan rakenteellisen perustuksen lapsen optimaaliselle kehitykselle. Popenoen mukaan puuttuvaa vanhempaa, erityisesti isää, ei tutkimusten mukaan voi täysin korvata toisella aikuisella lapsen elämässä. - -

Samaa sukupuolta olevien parien kodissa kasvaneiden lasten kehityksestä on olemassa verraten vähän ja ristiriitaisia tutkimustuloksia. - -

Samaa sukupuolta olevien vanhemmuudesta sanotaan vallitsevan konsensus, jonka mukaan samaa sukupuolta olevien parien lasten kehityksessä ei ole havaittu lainkaan eroja naimisissa olevan isän ja äidin kodissa kasvaneisiin lapsiin nähden. Mutta onko tämä konsensus tieteellisesti perusteltu vai heijastaako se pikemminkin tieteen politisoitumista?

Toisin kuin suomalaisessakin populaarissa keskustelussa ja jopa eduskunnan lähetekeskustelussa on kuultu, konsensusväitteen taustalla ei ole 19 000 tutkimusta. Coloradon yliopiston tutkijoiden tekemää tutkimusta on julkisuudessa tulkittu harhaanjohtavasti.

Kuten sosiologian professori Mark Regnerus on osoittanut, parhaimmillaankin on vain noin 100 mainitsemisen arvoista tutkimusta, vaikka niihin saatetaankin viitata tuhansissa samaa sukupuolta olevien koteja ja perheitä käsittelevissä erilaisissa artikkeleissa ja katsauksissa: ”Kuten jokainen tätä alaa huolella seurannut tietää, tutkimuksia ei ole läheskään niin paljon, kuin yleisesti luullaan. Vain noin 100:aa tutkimusta voidaan pitää keskustelun arvoisina ja on olemassa noin kymmenkunta sellaista aineistokokoelmaa, jotka voivat tarjota yleistettävissä olevaa informaatiota samaa sukupuolta olevien vanhempien kotien lapsista. Jos vastassani olisi 19 000 laatututkimusta, jotka olisivat kans-sani eri mieltä, olisin ilolla antautunut jo kauan sitten. Mutta tämä ei vastaa tieteellistä todellisuutta. Todellisuudessa vain kaksi aineistokokoelmaa – joihin kumpaankin sisältyy merkittäviä ongelmia – muodostaa peruslähteen suurimmalle osalle niistä merkittävistä tutkimuksista, joihin tämä ’konsensus’ nojaa.”

Yhtenä esimerkkinä konsensuksen rakentumisen ongelmallisesta luonteesta professori Regnerus viittaa 26:een vertaisarvioituun tutkimukseen, jotka kaikki perustuvat kuitenkin vain yhteen ja samaan tutkimusaineistoon (The National Longitudinal Lesbian Family Study): ”Siinä toistuvasti tarkasteltiin 78:aa lasta, jotka olivat tutkimukseen rekrytoitujen valkoihoisten, hyvin koulutettujen ja hyvin toimeentulevien lesbonaisten lapsia. On tuskin liian kaukaa haettua ajatella, että nämä ovat 78 kaikkein vaikutusvaltaisinta lasta modernin Amerikan yhteiskunnallisessa ja lainsäädännöllisessä historiassa. Lähes 25 vuotta akateemiselle yhteisölle (ja medialle) on tarjoiltu tutkimuksia, jotka perustuvat tähän ainutlaatuiseen lapsiryppääseen, jolloin suurelle yleisölle on jäänyt vaikutelma siitä, että nämä lapset ikään kuin edustavat Amerikan kaikkien lesboäitien kaikkia lapsia.” Regneruksen mukaan vallitseva konsensus lepää siis tieteellisesti hataralla perustuksella.”

Näiden tutkimusten ongelmana on lisäksi niiden suhteellinen vähäisyys verrattuna muita perherakenteita koskevaan sosiologiseen tutkimukseen vuosikymmenien ajalta että usein liian pienet ja epäedustavat otannat. Kuten muun muassa sosiologi Loren Marks toteaa: ”Muutamaa tutkimusta lukuun ottamatta ne kaikki perustuvat pieniin ei- satunnaisiin otantoihin. Sen vuoksi niistä ei voida vetää samaa sukupuolta oleviin pareihin kohdistuvia johtopäätöksiä yleisellä tasolla. Tämä rajoittuneisuus myönnetään toistuvasti erilaisissa tieteellisissä kokouksissa ja aikakauslehdissä, mutta sivuutetaan sil-loin, kun halutaan vaikuttaa oikeusistuimiin tai julkiseen mielipiteeseen vakuuttamalla, että on olemassa vakiintuneita löytöjä.” Marks tekee perusteellisemmin selkoa näiden tutkimusten metodologisista rajoituksista tieteellisessä artikkelissaan, joka on julkaistu sosiologian vertaisarvioidussa Social Science Research -julkaisussa.

Pasi Turusen kirjallinen lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä

 

Lainvalmistelun näkökulma

Aloitteentekijöiden lakimies varatuomari Jyrki Anttinen toi esille seuraavaa:

”Nyt käsiteltävänä oleva kansalaisaloite sisältää vaatimuksen sukupuolineutraalin avioliittolain uudelleen käsittelemiseksi. Vaatimus on oikeutettu, sillä edeltävän kansalaisaloitteen KAA 3/2013 vp eduskuntakäsittelyssä ilmeni vakavia puutteita.

Avioliittolaki muutettiin sukupuolineutraaliksi ilman hyvään lainvalmisteluun kuuluvia riittäviä selvityksiä ja vaikutusarviointeja. Näitä selvityksiä on sittemmin tehty oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön toimesta ja ne ovat koskeneet avioliittolain muuttamisesta johtuvia välttämättömiä lainsäädäntömuutoksia. Tämä prosessi on vielä osittain kesken.

Yksi aivan keskeinen vaikutusarviointi on kuitenkin edelleen tekemättä, nimittäin lapsivaikutusten arviointi. Tämä laiminlyötiin kokonaan, vaikka avioliittolain muuttamisella sukupuolineutraaliksi muutettiin perhelainsäädännön perusteita ja laajennettiin samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeutta.

Kysymys on lapsen edun huomioimisesta lainsäädäntömenettelyssä. Tämä velvoite voidaan johtaa perustuslain 6 §:n 3 momentista, jonka mukaan lapsia on kohdeltava tasa- arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Käytännössä kysymys saattaa palautua siihen, niin kuin perusoikeusuudistuksen yhteydessä todettiin, että kuka käyttää perusoikeuksia koskevissa asioissa lapsen puhevaltaa.

Edellä mainitun lainkohdan perusteluissa (HE 309/1993 vp) todetaan, että perusoikeudet kuuluvat myös lapsille ja lapset tarvitsevat vajaavaltaisina ja aikuisväestöä heikompana ryhmänä erityistä suojelua ja huolenpitoa. Tämä erityinen huolenpito lapsiin on tunnustettu useissa ihmisoikeusasiakirjoissa ja erityisesti YK:n lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (SopS 59 ja 60/91).

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklan mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Lapsen etu selvitetään lapsivaikutusten arvioinnilla tai, niin kuin lapsiasiavaltuutettu 4.10.2016 sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossaan toteaa, lapsen edun toteutuminen todennetaan lapsivaikutusten arvioinnilla.

YK:n lapsen oikeuksin sopimus on lailla voimaan saatettu ihmisoikeussopimus. Lapsen edun huomioiminen on siten Suomea lainsäätäjää sitova sitovaan ihmisoikeusvelvoite.”

 

Ihmisoikeuksien näkökulma

Omassa puheenvuorossani korostin sitä, että sukupuolineutraali avioliittolaki merkitsee lapsen identiteetti- ja suhdeoikeuksien loukkausta. Yhteiskuntamme haavoittuvimpien jäsenten perustavan ihmisoikeuksien loukkaus murentaa omalta osaltaan koko ihmisoikeusjärjestelmää.

”Kulttuurimme perustana on vakaumus, että yksilöt ovat tasa-arvoisia ja vapaita. Lapsen vapaus ja tasa-arvo edellyttää sitä, että hänelle tarjotaan hänen identiteettinsä kehityksen perustavat edellytykset eli suhde biologiseen alkuperäänsä.

Jotta lapsi voisi löytää identiteettinsä ja ainutlaatuisen kutsumuksensa yksilönä, hänellä on kolme ihmisoikeutta, jotka koskevat hänen suhdettaan alkuperäänsä eli siihen, miten hän on saanut olemassaolonsa:

(1) oikeus tuntea biologinen alkuperänsä, isänsä ja äitinsä;

(2) oikeus olla biologisten vanhempiensa kasvatettavana ja kasvaa oman biologisen sukunsa yhteydessä;

(3) oikeus omata vanhempi molemmista sukupuolista (Somerville 2007: 179).

Näitä oikeuksia ei voida ottaa lapselta pois aiheuttamatta korvaamatonta vahinkoa. Nämä oikeudet on tunnustettu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa.

Lapsen identiteettioikeudet muodostavat perustan hänen yksilölliselle vapaudelleen, hänen oikeudelleen itse määrätä elämästään ja toimia itseohjautuvasti. Koska vapaus on persoonan ominaisuus (ei-persoonallinen olento ei ole vapaa), persoonallisen identiteetin määrittely edellyttää mahdollisuutta jäljittää alkuperänsä persoonallisiin olentoihin ja heidän suhteisiinsa. Siksi oman persoonallisen identiteetin määrittelyn perustana on mahdollisuus tuntea oma biologinen alkuperänsä.

Näiden lapsen perusoikeuksien perustana on ihmisyyteen olennaisesti kuuluva tarve löytää ainutlaatuinen identiteettinsä. Koska lapset ovat inhimillisiä olentoja, jotka etsivät omaa ainutlaatuista identiteettiään ja elämänsä tarkoitusta, heillä on tarve pystyä jäljittämään oma alkuperänsä ja elää suhteessa siihen. Identiteettinsä löytämiseksi heillä on oikeus kasvaa isänsä ja äitinsä yhteydessä. Lapsi, joka jää vaille vanhempiensa rakkautta ja huolenpitoa, ei ole tasa-arvoinen suhteessa niihin lapsiin, joille ne suodaan, eikä hän ole vapaa luomaan identiteettiään suhteessa alkuperäänsä.

Yksi perustavista eettisistä periaatteista on, että kaikkein haavoittuvimpien ihmisten oikeuksien turvaaminen tulisi asettaa ensisijaiseksi. Lasten voidaan perustellusti sanoa kuuluvan kaikkein haavoittuvimpien ihmisten joukkoon.

”Homoseksuaalitkin ovat haavoittuva ryhmä”, kuten kanadalaisen McGill-Queen’s yliopiston professori Margaret Somerville (2007: 195) toteaa, “mutta aikuisina heidän oikeusvaateensa jäävät toiseksi suhteessa lasten tarpeisiin ja oikeuksiin. - - Näin puolustamme kaikkien kansalaisten oikeuksia, koska yhdessä vaiheessa me kaikki olemme lapsia.”

Kun määrittelemme avioliiton merkityksen, määrittelemme samalla lasten ihmisoikeuksien aseman ihmisoikeuksien järjestelmässä. Sukupuolineutraali avioliittolaki poistaa juridisen suojan äidin, isän ja lapsen kolmoissidokselta ja viestii, ettei lapsi välttämättä tarvitse isää ja äitiä, kuten Maggie Gallagher toteaa:

”Samaa sukupuolta olevien parien liitto kirjaa lakiin julkisen kannanoton, jonka mukaan aikuisten halu luoda valitsemansa perhemuoto voittaa merkityksessä lapsen tarpeen kasvaa äitinsä ja isänsä kodissa. Se antaa oikeutuksen ja hyväksynnän äidittömien ja isättömien perheiden luomiselle − niitä pidetään yhtä hyvinä vaihtoehtoina kuin perheitä, joissa lapsella on isä ja äiti. Se merkitsee sitä, että laki ei enää ota kantaa siihen, tarvitsevatko lapset äitiä ja isää. Äidittömiä ja isättömiä perheitä pidettäisiin ihanteina.” (Gallagher 2003: 24.)

Sukupuolineutraali avioliittolaki merkitsee näin sitä, että aikuisten eli vahvemman osapuolen oikeudet asetetaan lasten eli heikomman osapuolen oikeuksien edelle. Aikuisten oletettu oikeus saada yhteiskunnallinen tunnustus omille seksuaalisille mieltymyksilleen asetetaan edelle lapsen perustavaa identiteettioikeutta tuntea oma alkuperänsä.

Kun aikuisten oikeudet tällä tavalla asetetaan lapsen identiteetti- ja suhdeoikeuksien edelle, viedään pohja koko ihmisoikeuksien järjestelmältä. Avioliitto on kaikissa korkeakulttuureissa lapsen identiteetti- ja suhdeoikeuksien turvaksi asetettu instituutio. Kun nämä lapsen ihmisoikeudet poistetaan avioliiton rakenteesta ja merkityksestä, yhteiskunnassa ei enää ole instituutiota, joka turvaisi nämä lapsen perusoikeudet.

Aitojen ihmisoikeuksien tiedostaminen ja kunnioittaminen vaikeutuu sukupuolineutraalin avioliittolain myötä, kun  yhteiskunnan kaikkein heikoimpien ja puolustuskyvyttömimpien jäsenten oikeuksien loukkaus sisällytetään juuri sen instituution eli avioliiton rakenteeseen, jota on tähän asti kaikissa korkeakulttuureissa käytetty lapsen perusoikeuksien turvaamiseen.

Koska avioliiton muuttaminen sukupuolineutraaliksi merkitsee lasten ihmisoikeuksien loukkausta, olisi tärkeää viedä tämä kansalaisaloite myös perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Lakivaliokunnalle antamani kirjallinen asiantuntijalausunto on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkistä:

Kansalaiskuulemisen videotallenne löytyy tästä linkistä

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (64 kommenttia)

Timo Lehtonen

Pasi Turunen: Lausuntoni eduskunnan lakivaliokunnalle Aito avioliitto -kansalaisaloitteesta 27.10.2016
http://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/914/lausun...

Timo Lehtonen

Pasi Turunen:
Aito avioliitto - Lakivaliokunta 2016, Turunen https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/patmos/6471-LAK...
Aito avioliitto - kansalaiskuuleminen PP https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/patmos/6472-Lak...

Timo Lehtonen

Lakivaliokunta kuuli aidon avioliiton kansalaisaloitteesta 27.10.2016
http://www.kdlehti.fi/2016/10/27/lakivaliokunta-ku...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen
Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Kiitos linkistä, Juho. Muut puheenvuorot olin ehtinytkin lukea. Kyllä tässä oli kaikki oleelliset elementit. Jos tämä ei avannut lakivaliokunnan silmiä, niin ei mikään.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Nytpä tietävät ja ymmärtävät, että tasa-arvopuhe on vain kommunistien juonittelua...

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #6

Vain jakkupukukalkkunoiden helvetinkoneen tulo loppuhuipennuksena jäi pettymykseksi puuttumaan.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari

#4. Ei voi olla totta! Tällaistako skeidaa siellä on puhuttu. No hieno juttu, kaikki lakivaliokunnan jäsenet muutamaa lukuun ottamatta ymmärtävät, millaista hörhöilyä tämä aito avioliitto -touhu on ja että moisen porukan aloitetta ei tule missään tapauksessa hyväksyä.

Timo Lehtonen

Tapio Puolimatka: Asiantuntijalausunto eduskunnalle liittyen kansalaisaloitteeseen KAA 2/2016 vp Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
http://www.tapiopuolimatka.net/asiantuntijalausunt...

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä

Jos uskonnollisuus menee tieteen edelle, saadaan moista moskaa. Ei tästä enempää.

Timo Lehtonen

Eero Pyykkölä kirjoitti 27.10.2016 22:05: "Jos uskonnollisuus menee tieteen edelle, saadaan moista moskaa."

Eero Pyykkölä, mitä tarkoitat tuolla kirjoittamallasi?

Lakivaliokunnan ko. kuulemistilaisuudessa ei puhuttu uskonnollisuudesta eikä kansalaisaloitteessa ole kyse uskonnollisuudesta missään määrin!

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä

Jos uskonnollisuudesta ei olisi kysymys, asiaa ei edes mietittäisi.

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

Heikkoa argumentointia väittää uskonnolliseksi asioita, mitkä ei itseä miellytä.

Sukupuolineutraali ideologia tosin on lähellä uskonnollista ajattelua, jolle ei löydy tieteellistä pohjaa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Puolimatkan argumentaatiota ohjaa voimakkaasti äärikristillinen maailmankatsomus, vai väitätkö muuta?

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #15

Juho Antikainen kirjoitti 27.10.2016 22:27: "Puolimatkan argumentaatiota ohjaa voimakkaasti äärikristillinen maailmankatsomus,..."

Juho, kerro mihin tosiasiaan/tosiasioihin perustat tuon väitteesi?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #30

Yleiseen elämänkokemukseeni, tekemiini havaintoihin kristittyjen moninaisuudesta ja suhteuttamalla Puolimatkan omia kirjoituksia näihin havaintoihin.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #15

Juho Antikaisen argumentaatiota näyttää yllä ohjaavan vilpitön vihervasemmistolainen halu syrjiä kaikkia kristittyjä ja yritys väittää heti epäpäteväksi jos joku on kristitty.
Asiassa on kuitenkin yksi paha vika Juho Antikaisen kannalta: Kristittyjä on Suomessa todella paljon. Ja mikä pahinta, he ovat aivan tavallisia järkeviä ihmisiä vaikka haluatkin sitä kyseenalaistaa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #38

Missä kohden olen syrjinyt kristittyjä - juuri toissa päivänähän mainostin tällä Puheenvuoro-palstalla erästä kristillistä tapahtumaa ja olen itsekin muutaman kristillisen fb-ryhmän jäsen.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #38

#38. Tunnustavissa kristityissä on paljon sellaisia, jotka kannattavat tai eivät ainakaan vastusta sukupuolineutraalia avioliittolakia. Ovatko he mielestäsi oikeita kristittyjä?

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #38

Jääskeläinen, et ole vastannut kommentin 41 kysymykseen. Onko se sinulle kiusallinen?

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

Ei hittopäivää, nyt oli kyllä loisteliaasti itsensä oikeaksi todistava argumentti Koivulalta! Totean näin kristittynä.

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula Vastaus kommenttiin #43

Erehdyt. Ymmärtääkseni kannatatte itse sukupuolineutraalia ideologiaa.

sukupuolineutraali ideologia väittää, että "avioliitto on sukupuoleton instituutio, jota ei saisi rajata naisen ja miehen väliseksi"

se väittää, että "lapsen vanhempien sukupuolella ei ole merkitystä, kunhan on kaksi rakastavaa vanhempaa"

ja myös "sukupuolia on enemmän kuin kaksi"

Nämä ovat uskomuksia, vailla perusteita.
I rest my case.

Käyttäjän JarmoPulkkinen kuva
Jarmo Pulkkinen

Kaikki Aito avioliitto ry:n sivuilla kannattajaksi nimetyt ovat tunnustavia ukovaisia, suuri osa helluntailaisia. I rest my case.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kertaus on opintojen toinen juridinen vanhempi,,,

Lakivaliokunta päättää huomenna 28. päivä lokakuuta mahdollisista lisäasiantuntijoiden kuulemisista. Sikäli jos valiokunnan kokoontuminen on päätösvaltainen ja valiokunnan jäsenillä riittää kiinnostusta kuulla lisää asiantuntevaa puhetta avioliitosta ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä eri väestöryhmille...

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Esityslista/Sivu...

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Varmasti aiheellista pohdintaa. Jos vahvistettua lainsäädäntöä lähdetään muuttamaan rajoittamalla avioliiton solmivien sukupuolikombinaatioita, on tänään kuultujen asiantuntijoidenkin mukaan tehtävä selvitys lapsivaikutuksista.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #16

Kyllä. Jos niinkin syvälle yhteiskuntaan ja lainsäädäntöön juurtunutta instituutiota kuin avioliitto aiotaan lähteä radikaalisti muuttamaan puheena olevassa kansalaisaloitteessa ehdotetussa muodossa asettamalla siihen aviopuolisoille ns. sukupuolirajaus, niin ehdottomasti tästä muutoksesta on ensin tehtävä laaja lapsivaikutusten arviointi. Käsittääkseni aloitteessa ehdotetun lainmuutoksen perustuslainmukaisuus tulee myös selvittää...

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #19

Ansioksi kuulluille asiantuntijoille on luettava juuri pyyntö selvittää perustuslakivaliokunnassa aloitteen perustuslailliset ongelmat.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #22

Kyllä, asiallinen pyyntö.

Aloitteellahan haetaan perusoikeuksien ytimeen ulottuvaa rajoitusta jo vahvistettuun lakiin, joten kansalaisaloitteen mukaisen lakiesityksen perustuslainmukaisuus tulee ehdottomasti selvittää.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #19

Aloitteessa ehdotettu muutos tarkoittaa perusoikeuksien rajoittamista ja silloin lainsäätämisessä tulisi noudattaa seuraavaa :

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:peru...

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #23

Juho Antikainen kirjoitti 27.10.2016 22:46: "Aloitteessa ehdotettu muutos tarkoittaa perusoikeuksien rajoittamista..."

Juho, kerro mitä perusoikeutta tuossa tarkoitat ja mihin perustuen asiassa on mielestäsi kyse perusoikeuden rajoittaminen. Kiitos.

Esim. kahden miehen keskinäinen ja kahden naisen keskinäinen avioliiton solmimisen mahdollisuus laissa ei ole perusoikeus. Jos olet asiassa eri mieltä, niin perustele kantasi yksiselitteisesti. Kiitos.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #27

Juholle ja muillekin lukijoille tiedoksi tosiasia: Jo tällä hetkellä (27.10.2016) jokaisella täysi-ikäisellä suomalaisella on oikeus solmia avioliitto avioliittolain säännösten perusteella riippumatta ko. henkilön seksuaalisesta suuntautumisetsa! Heterot, homot ja lesbot saavat solmia avioliiton jo tänä päivänä - se on yksi heidän perusoikeutensa, joka perustuu ihmisoikeuksien julistukseen. Suomen lainsäädäntö on asiassa linjassa ihmisoikeuksien julistuksen kanssa!

Homoilta/lesboilta ei puutu asiassa mitään ihmis-/perusoikeutta!

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #28

Vahvistettu avioliittolaki tosiaan takaa sen, että perustuslaillinen tasa-arvo-oikeus ja yhdenvertaisuusoikeus alkavat toteutua laajassa mitassa - kaksi miestä tai kaksi naista tai kaksi muunsukupuolista voivat jo nyt sopia menevänsä avioliittoon keskenään maaliskuun ensimmäisenä päivänä tai sen jälkeen ja ovat he näin kihlautuneet.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #27

Perusoikeuksiin voi tutustua lukemalla lakitekstin Suomen perustuslaista - tarkemmin yksilöiden voin todeta nyt puheena olevalla kansalaisloitteella haettavan rajoitusta vahvistettuun avioliittolakiin siten, että tuo rajoitus yksiselitteisesti ulottuu perustuslain takaamiin tasa-arvo-oikeuksiin.

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

"Jotta lapsi voisi löytää identiteettinsä ja ainutlaatuisen kutsumuksensa yksilönä, hänellä on kolme ihmisoikeutta, jotka koskevat hänen suhdettaan alkuperäänsä eli siihen, miten hän on saanut olemassaolonsa:

(1) oikeus tuntea biologinen alkuperänsä, isänsä ja äitinsä;

(2) oikeus olla biologisten vanhempiensa kasvatettavana ja kasvaa oman biologisen sukunsa yhteydessä;

(3) oikeus omata vanhempi molemmista sukupuolista (Somerville 2007: 179)."

Kuka haluaa tai voi olla eri mieltä näistä asioista? Nämähän on hienoja asioita ja oikeuksia. Lakivaliokunnassa jotkut kansanedustajat kiistivät nämä oikeudet, miksi he tekivät niin?

koska sukupuolineutraali avioliittokäsitys rikkoo näitä kolmea oikeutta..niin nyt yritetään väittää että hei, ei nämä mitään oikeuksia ole.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen
Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Miten jonkun käsitys jostakin voisi rikkoa yhtään mitään oikeutta? Mielipiteenvapaus antaa minulle oikeuden muodostaa käsitys asiasta kuin asiasta, eikä se riko kenenkään oikeutta. Jos tarkoituksesi oli sanoa, että avioliittolaki rikkoo Somervillen esittämiä oikeuksia, olet väärässä. Se ei ole ristiriidassa yhdenkään kanssa, puhumattakaan rikkomisesta. Ainakaan minä en löydä avioliittolaista ensimmäistäkään noiden kanssa ristiriidassa olevaa pykälää.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

Jälleen: avioliitto on antanut vahvan viestin ideaaliperhemallista ja myös ylläpitänyt tätä ideaalia yhteiskunnassa ihanteena ja normina.

Avioliittolain muuttuessa myös käsitys ja viesti ideaaliperhemallista muuttuu.

Tältä pohjalta voi pitää ymmärrettävänä ja jopa johdonmukaisena lakimuutoksen kannattamista, koska se tuo sateenkaariperheet tässä asiassa ja asemassa heteroydinperheen rinnalle.
Näinhän lakimuutosta ja sen kannatusta on myös perusteltu.

Uusi laki antaa viestin, että kahden miehen tai kahden naisen muodostama avioliitto on aivan yhtä ihanteellinen kasvualusta lapsille ja perheen perustamiselle. Ilman minkäänlaisia yhteyksiä lapsen toiseen biologiseen vanhempaan, isään tai äitiin tai ainakin vahvasti viestittäen ettei tällaista yhteyttä tarvita.

Tästä voi olla eri tai samaa mieltä, enkä tässä yhteydessä ota sen tarkemmin kantaa ideaaliperhemalliin (vaikka sen varmaan osaltani tiedätkin :) ) mutta TÄMÄ on kuitenkin se merkittävä muutos, jonka uusi avioliittolaki tuo yhteiskuntaan.

Mutta mitä perhemalleihin tulee, edelleen joitakin perhemuotoja jää sen ulkopuolelle mitä avioliittostatuksen pohjalta nostetaan yhtä hyväksyttäväksi ja normaaliksi kuin perinteinen heteroydinperhe.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #48

Piti oikein uudestaan lukea, ennen kuin uskoin, että näytämme olevan pääosin samaa mieltä kommentissa kirjoittamastasi. Kommentti ei tosin liity mitenkään omaani, mutta on siitä huolimatta tervetullut. Lailla ei rikota mitään oikeuksia eikä varsinkaan näkemys tai mielipide voi niitä rikkoa.

Pari yksityiskohtaa pisti silmään. Ei tässä ole mitään kannatettavaa lakimuutosta. Tietääkseni vireillä ei ole mitään muutosta sitten elokuun 2016 pikkuviritysten. Ellei kansalaisaloite etene, ei siis ole mitään lakimuutosta. Tiedän saivartelua, mutta asia on siis tällä hetkellä selvä. Avioliittolaki on jo sukupuolineutraali.

Koska on olemassa ihmisiä jotka avioituvat ilman tarkoitusta hankkia lapsia ja olemme heille antaneet oikeuden tehdä niin, en voi ymmärtää miten avioliiton määritelmä pitäisi johtaa yhteisistä lapsista. Mielestäni sellainen osoittaa ylimielisyyttä ja ymmärtämättömyyttä.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen

Millä tavalla tasa-arvoinen avioliittolaki riistää lapsilta oikeuden biologisiin vanhempiinsa? Pitäisikö lapset jättää esim. laitoksiin, jos vanhemmat eivät syystä tai toisesta kykene huolehtimaan heistä? Ei kukaan ole riistämässä lapsia hyviltä ja rakastavilta vanhemmilta.

Esim. kohdunvuokraaminen on Suomessa laitonta, eikä kukaan ole ajamassa sitä lailliseksi. Ja niissä maissa, joissa kohdunvuokraaminen on sallittua, enemmistö näistä lapsista päätyy heteropareille.

Lesbonainen voi toki estää lapsia tapaamasta biologista isäänsä, mutta heteronaiset voivat toimia täysin samoin.

Timo Lehtonen

Jarmo Pulkkinen kirjoitti 27.10.2016 20:52 toisaalla: ”…Puolimatkan mukaan lapsijärjestöt toimittivat aiemmin lakivaliokunnalle vain pari liuskaa tekstiä, jotka eivät ole tieteellisesti päteviä vaan pelkkiä mielipiteitä. Olisipa kiva kuulla tähän vastine lapsijärjestöiltä:)”

Just noin!

Minäkin haluan nähdä/kuulla kaikkien ko. ”lapsijärjestöjen” perustelut mihin tosiasioihin perustuen he kannattivat avioliittilain muutoslain 156/2015 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150156 säätämistä.
Eiku perusteluita kehiin kaikki lapsijärjestöt!
Kiitos teille jo etukäteen - tulkaa vihdoinkin ulos kaapistanne tässä asiassa ja olkaa rehellisiä!

Arto Jääskeläinen

Uskomatonta, että varapuheenjohtaja Biaudet päästää kuulemistilaisuudessa suustaan täysiä asiattomuuksia.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Lakivaliokunnan tehtäviin kuuluu kuuleminen ja tarvittaessa kyseenalaistaminen eli millä meriiteillä, miltä pohjalta ja millä uskottavuudella kuultavat esiintyvät. Oleellista on myös ymmärtää kuullaanko yksittäistä vastarannankiiskeä vaiko laajemman tieteellisen näkemyksen edustajaa.

Arto Jääskeläinen

Asiantuntijan epäasiallinen kohtelu eduskunnan kuulemistilaisuudessa on törkeää oli siellä kuka hyvänsä.
Toiseksi, kyseessä oli tieteellisen näkemuksen asiallinen esitys.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #31

Kohtelu oli täysin asiallista ja myös yleisön kannalta on oikeudenmukaista, että kyseenalaistaminen tuodaan valiokunnan taholta avoimesti esille. Se on verrattomasti parempaa kuin pään puistelu kuultavien poistuttua.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #35

Varapuheenjohtaja Biaudet solvasi aika härskisti, ennen kuulumatonta eduskunnassa ja esitti perättömän väittämän, että prof. Puolimatkaa vastaan olisi jokin yliopiston sisäinen selvitys käynnissä.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #40

Varapuheenjohtaja Biaudet kysyi Puolimatkalta tutkimuspyynnöstä, josta Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen teki päätöksen 4.3. 2015.

Rehtorin päätös:
”Rehtori toteaa epäilyn hyvän tieteellisen käytännön loukkauksesta osoittautuneen aiheettomaksi.
Puolimatka ei ole syyllistynyt tapauksessa hyvän tieteellisen käytännön loukkaukseen.
Asian käsittely lopetetaan tällä päätöksellä.”
https://www.dropbox.com/s/302bfy9v9i4d9e5/JY-rehto...

Tutkimuspyyntö Jyväskylän yliopistolle ja rehtorin päätös: http://www.tapiopuolimatka.net/tutkimuspyynto-jyva...

Arto Jääskeläinen

Kärnä tuntui puolestaan tipahtaneen toiselta planeetalta keskusteluun mukaan, ikään kuin ei olisi tiennyt yhtään mistä oli jo puhuttu.
Koko kummallinen puheenvuoro alkoi puheella "me emme ota kantaa siihen mikä on pyhää". Kukaan ei kuitenkaan ollut puhunut pyhästä mitään.
Juttu jatkui sekavana kirkon toimista joskus 1000 luvulla ja kuinka "homoliittoja voitiin pitää siihen aikaan sakramenttina".
Juuri kun oli hieman aiemmin jo kerrottu juurta jaksain että "19.000 tutkimusta" on täyttä pötyä, hän alkoi autuaan tietämättömänä jälleen vedota "19.000 tutkimukseen".

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Kärnä vaikuttaa reagoineen Rahkosen asiantuntijalausuntoon, jonka Antikainen ystävällisesti täydellisyyden vuoksi edellä mukaan liitti. Se sisälsi usein aitoavioliittolaisten piirissä kiellettyjä, mutta perustavanlaatuisia konnotaatioita. Olen iloinen, että Rahkosen lausuma herätti vasteita.

Arto Jääskeläinen

""Kärnä vaikuttaa reagoineen Rahkosen asiantuntijalausuntoon, jonka Antikainen ystävällisesti täydellisyyden vuoksi edellä mukaan liitti. Se sisälsi usein aitoavioliittolaisten piirissä kiellettyjä, mutta perustavanlaatuisia konnotaatioita. Olen iloinen, että Rahkosen lausuma herätti vasteita.""

Tarkoitat siis, että kun Rahkonen tönäisi kommunisti-ideologiaa niin Kärnä vastasi siihen ? Tuo antaisi kuvan, että Kärnä olisi mieltynyt (!) ideologiaan ja puolusti sitä.

Kyllä tai ei, Kärnä oli jotenkin aivan hukassa mitä oli jo puhuttu.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #42

"Tarkoitat siis, että kun Rahkonen tönäisi kommunisti-ideologiaa niin Kärnä vastasi siihen ? Tuo antaisi kuvan, että Kärnä olisi mieltynyt (!) ideologiaan ja puolusti sitä."

Juuri tällainen oli Rahkosenkin käsitys kommunismista Suomessa. Jos ei jaa hänen käsityksiään niin on kommunisti. Tasa-arvo on kommunismia. Opetushallituskin tuottaa umpikommunistista propagandaa. Jääskeläinen ja Rahkonen ovat jääneet taistelemaan vanhoja haamuja vastaan. McCarthy olisi ylpeä.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #42

Kärnä, kuten muutkin lakivaliokunnan jäsenet, tietää tasan tarkkaan vuosikausia velloneen kansalais- ja eduskuntakeskustelun perusteella, mistä Aa-aloitteessa ja sen taustoissa on kyse. Edustaja Niikko on ne ansiokkaimmin ja selvimmin kirkastanut.

Rahkosen kontribuutio kuulemisessa oli lähinnä demokratian ja uskonnonvapauden kyseenalaistaminen. Hän edusti ennen kaikkea itseään ja katsantoja, jotka edes Aa-yhdistykseen eivät mahtuneet. Hän pääsi käyttämään haluamaansa retoriikkaa, mutta ilmeisesti kuitenkin vain puoliteholla, koska "kirotut homot" -tyyliset, somessa tavatut kuutosvaihteen luonnehdinnat puuttuivat.

Timo Lehtonen

Arto Jääskeläinen kirjoitti 27.10.2016 23:12: ”Kärnä tuntui puolestaan tipahtaneen toiselta planeetalta keskusteluun mukaan, ikään kuin ei olisi tiennyt yhtään mistä oli jo puhuttu. Toisin kuin suomalaisessakin populaarissa keskustelussa ja jopa eduskunnan lähetekeskustelussa on kuultu, konsensusväitteen taustalla ei ole 19 000 tutkimusta. Coloradon yliopiston tutkijoiden tekemää tutkimusta on julkisuudessa tulkittu harhaanjohtavasti.”

Kansanedustja Kärnän ja muidenkin kannattaa lukea asiaa koskien seuraava: ”Kuten sosiologian professori Mark Regnerus on osoittanut, parhaimmillaankin on vain noin 100 mainitsemisen arvoista tutkimusta, vaikka niihin saatetaankin viitata tuhansissa samaa sukupuolta olevien koteja ja perheitä käsittelevissä erilaisissa artikkeleissa ja katsauksissa: ”Kuten jokainen tätä alaa huolella seurannut tietää, tutkimuksia ei ole läheskään niin paljon, kuin yleisesti luullaan. Vain noin 100:aa tutkimusta voidaan pitää keskustelun arvoisina ja on olemassa noin kymmenkunta sellaista aineistokokoelmaa, jotka voivat tarjota yleistettävissä olevaa informaatiota samaa sukupuolta olevien vanhempien kotien lapsista. Jos vastassani olisi 19 000 laatututkimusta, jotka olisivat kanssani eri mieltä, olisin ilolla antautunut jo kauan sitten. Mutta tämä ei vastaa tieteellistä todellisuutta. Todellisuudessa vain kaksi aineistokokoelmaa – joihin kumpaankin sisältyy merkittäviä ongelmia – muodostaa peruslähteen suurimmalle osalle niistä merkittävistä tutkimuksista, joihin tämä ’konsensus’ nojaa.”
Lue asiasta lisää: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/patmos/6471-LAK...

Lue myös tämä:
YLE:n uutinen homotutkimuksesta ei kerro koko totuutta
”YLE uutisoi kuluvalla Pride -viikolla (24.6.2015) nettisivuillaan: ”Tutkijat yksimielisiä: Homojen kasvattamat lapset eivät eroa heteroperheiden lapsista.” Jutussa kerrotaan, että Coloradon yliopiston tutkijat ”kävivät läpi peräti 19 000 vuosina 1977–2013 tehtyä tutkimusta ja artikkelia. Tuloksena oli, että tutkijoiden välillä oli asiassa lieviä erimielisyyksiä vielä 80-luvulla. Sen jälkeen arviot ovat kuitenkin muuttuneet, eivätkä tutkijat enää havaitse negatiivisia eroja eri perhemuodoissa kasvaneiden lasten välillä.” Minulla on jutussa mainittu Social Science Research -lehdessä julkaistu alkuperäinen tutkimusartikkeli.”
http://aitoavioliitto.fi/artikkelit/ylen-uutinen-h...

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk

Yhdyn Susanna Koivulan edellä olevaan kommenttiin lapsen kolmesta ihmisoikeudesta, jotka sisältyvät YK:n ihmisoikeusjulistukseen.

Sensijaan aikuisilla ei ole sellaista ihmisoikeutta kuin avioliitto.

Tässä kommenttiketjussa esiintyvät raavaat miehet nimeltä mainitsematta, jotka systemaattisesti halveeraavat lapsen ihmisoikeuksia, ja itsepäisesti tuovat esille vain omat intressinsä, eivät tiedä elämästä ja sen jatkuvuuden edellytyksistä tuon taivaallista.

Jos heidän äitinsä ja isänsä aikoinaan olisivat vähät välittäneet heidän huoltamisestaan ja hoivaamisestaan, eivät he nyt olisi täällä solvaamassa asiantuntijoita, jotka kantavat vastuuta tulevista sukupolvista. Heidän yksioikoinen agendansa sensijaan on kantaa huolta vain omista itsekkäistä pyrkimyksistään.

Toivon, että lakivaliokunnan jäsenet osoittavat vastuuntuntoa kansalta saamassaan luottamustehtävässä, ja vihdoin teettävät lapsivaikutusten arvioinnin, ennenkuin asia etenee yhtään pidemmälle. Sitä vaati jo edellisen kansalaisaloitteen (Tahdon2013) kohdalla edellisen hallituksen lakivaliokunta, mutta eduskunta kylmän rauhallisesti sivuutti asian, ja tuloksen me tiedämme.

Eva Biaudet lakivaliokunnan varapuheenjohtajana paljasti tämänpäiväisessä kuulemistilaisuudessa sen, miten huolimattomasti ja välinpitämättömästi hän lakivaliokunnan varapuheenjohtajana oli käsiteltävään asiaan perehtynyt. Hänen jos kenenkään olisi luullut ottaneen ennakkoon selvää siitä, milloin ja miten professori Puolimatkan edellistä asiantuntijalausuntoa vastaan tehty tutkimuspyyntö oli loppuunkäsitelty.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

On aika ironista moittia toista huolimattomuudesta samassa kommentissa, jossa vetäisee hatusta joidenkin asioiden sisältyvän "YK:n ihmisoikeusjulistukseen". Ei vain tuon epätarkan viittauksen, vaan erityisesti väitteen paikkaansapitämättömyyden vuoksi. Tällä en sano etteikö Biaudet ansainnut kommentistaan moitetta.

Mitä kommentoijien vaikuttimien spekulointiin tulee, oli se yksiselitteisen asiatonta.

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen

Näitä kirjoituksia/kommentteja lukiessani ymmärrän, että kukaan ei voi pyyhkiä kasvatusfilosofiastaan pois kantamaansa arvomaailmaa. Kuten filosofiaa edes hitusen eli hyvin vähän lukeneena ymmärrän, että arvomaailma filosofisessa mielessä ei koskaan mittaa varsinaisesti sitä mikä on oikea filosofinen arvomaailma tai mikä väärä, vaan sen tarkoitus on määrittää filosofinen suuntaus. Tätä perustaa vasten voidaan nähdä erilaisia edustuksia olevan läsnä.

Olennaisena lienee kysymys kuitenkin lapsen parhaasta? Ideaalista lapsen hyvinvoinnin osalta?

Mikäli asiantuntijan argumentaatio lähdeviitteineen ei kelpaa (oman asenteellisuutemme vuoksi, esittämättä yhtä pätevää näyttöä), vaan pidämme sitä ei tieteellisenä (pelkkiin omiin arvoihin perustuvana)hömppänä, voimme saman tien heittää romukoppaan koko ihmisen luoman (siten monin osin) korruptoituneen tieteen.

Lopuksi voimme sitten kilpaa huutaa ja haukkua toisen filosofista arvomaailmaa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Perhetutkijoiden keskuudessa vallitsee konsensus siitä, että vakaat perheolosuhteet takaavat parhaiten lasten hyvinvoinnin - tasa-arvoinen avioliittolaki on tässä mielessä siis lasten hyvinvointia edistävä uudistus.

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen

Kaiketi tästä väittämästä löytyy vastaavanlainen paketti tutkimuksineen? Mistä sen voi lukea?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #55

Esimerkiksi tv7 -televisiokanavalta löytyy Austinin yliopiston sosiologian apulaisprofessori Mark Regneruksen haastattelu, jossa tämä sinänsä kiistelty, mutta monelta osin akateemisesti ansioitunut perhetutkija toteaa ykskantaan sosiologien keskuudessa vallitsevan konsensuksen siitä, että perheissä, joissa lasten vanhemmat ovat eronneet tai huoltajilla on usein vaihtuva elämänkumppani, perhedynamiikka on alttiimpi erilaisille lapsen hyvinvointia rapauttaville häiriöille verrattuna niihin perheisiin, jossa lapset elävät syntymästään saakka samojen toisiinsa sitoutuneiden vanhempien hoivassa.

Jo tästäkin akateemisesta tutkimustiedosta voidaan päätellä, että yhteiskunnan tulee tukea lainsäädännöllä perheellistyneiden parisuhteiden vakautta.

Jo vuonna 2012 Regnerus itse piti mahdollisena, että myös samaa sukupuolta olevien parien kodeissa kasvavat lapset hyötyvät avioliiton antamasta oikeudellisesta ja sosiaalisesta suojasta :

http://www.patheos.com/blogs/blackwhiteandgray/aut...

"Q: Some might say this study reveals evidence that gay and lesbian parents would benefit from access to the relative security of marriage. What are your thoughts on that?

A: It’s possible

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Asiantuntijalausunnossa esitetty moraaliväittämä ei muutu mielipiteestä faktaksi, vaikka se esitettäisiinkin kirjallisessa muodossa lähdeviitteineen -

"Jotta lapsi voisi löytää identiteettinsä ja ainutlaatuisen kutsumuksensa yksilönä, hänellä on kolme ihmisoikeutta, jotka koskevat hänen suhdettaan alkuperäänsä eli siihen, miten hän on saanut olemassaolonsa:
(1) oikeus tuntea biologinen alkuperänsä, isänsä ja äitinsä;
(2) oikeus olla biologisten vanhempiensa kasvatettavana ja kasvaa oman biologisen sukunsa yhteydessä;
(3) oikeus omata vanhempi molemmista sukupuolista (Somerville 2007: 179).
Näitä oikeuksia ei voida ottaa lapselta pois aiheuttamatta korvaamatonta vahinkoa. Nämä oikeudet on tunnustettu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa."

Näitä kolmea lapsen ihmisoikeuksiksi esitettyä periaatetta ei löydy YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksesta perustavanlaatuisessa muodossa - ensimmäinen oikeus (oikeus tuntea biologinen alkuperänsä) tulkittuu LOS 7 artiklassa varsin selkeästi, mutta kohdassa 2 esitetty "oikeus" olla aina biologisten vanhempiensa kasvatettavana yhteydessä biologiseen sukuunsa etääntyy jo reaalitodellisuudesta tarpeettoman kauas. Lapsella on myös etunsa vuoksi oikeus olla olematta biologisten vanhempinsa hoidettavana.

LOS tunnustaa sosiaalisen vanhemmuuden rinnasteisuuden biologiselle vanhemmuudelle ja sitenkään LOS ei edellytä lapsen omaavan aina ja ainoastaan vain vanhemmat "molemmista" sukupuolista. Sikäli on tässä yhteydessä vielä huomautettava, että sukupuolia on huomattavasti enemmän kuin kaksi....

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen

Mitä sait vastaukseksi asiavirheeseen (Lue: En jaksa selata koko keskusteluketjua uudelleen läpi)?

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Parasta esille tuoduissa näkökulmissa on lasten etujen ja oikeuksien esille tuominen.

Käyttäjän OPM kuva
Jani Virta

Millä tavoin samaa sukupuolta olevien avioliittolaki heikentäisi oikeasti lapsien asemaa ja perusoikeuksia.

Käsittääkseni yli 95 % hedelmällisessä iässä olevista lesbonaisista pystyy hankkimaan itselleen lapsen tavalla tai toisella. On tämä tapa sitten hedelmöityshoidot, sopimus jonkun miehen kanssa että siittää lapsen tai vaikkapa "yhden illan baarijuttu" niin jossain vaiheessa todennäköisesti syntyy lapsi. Homomiesten kohdalla ei näin ole mutta lesbonaisten kohdalla lapsen hankkinen on ainakin teoriassa helppoa, yhtä helppoa kuin avioliitossa olevilla heteroaviopareillakin.

Ja näitä lapsia syntyy ja heitä on olemassa. Lesboushan ei ole enää tänäpäivänä huostaanottoperuste vai pitäisikö olla. Entäs yksinhuoltajuus. Huostaan vaan.

Eikös lainsäädännön selkiyttäminen paranna todellisuudessa näiden lasten ihmisoikeuksia kun esim. oikean biologisen äidin kuoltua huoltajuusasiat esim. olisivat selviä tai mahdolliset perintöasiat olisivat helpompia. Lainsäädännön korjaamisellahan ja tarkentamisellahan turvataan ja parannetaan todellisuudessa lesboäitien lapsien oikeuksia. Lisäksi lainsäädännöllä viestitettäisiin että lesbo- tai homo-parien lapset ovat tasa-arvoisia muiden kanssa. Heitä ei syrjittäisi tämän asian vuoksi (paitsi tietysti siinä pienessä äänekkäässä vanhoillismielisessä piirissä) yhteiskunnassa, työelämässä tai vaikkapa koulumaailmmassa. Mitä hyväksyttympää ja luontevampaa ovat samaa sukupuolta olevien parisuhteet niin sitä paremmin näillä ihmisillä ja näiden lapsilla menee.
Käytännön kokemuksena asiasta. Omassa nuoruudessani homopoikaa oli varmasti kiusattu ja vedettä turpaan porukalla, tänäpäivänä nuorten keskuudessa homopoika on vain yksi kaveripiiristä. Nuorten asennemaailma on muuttunut hyvin paljon ja yksi merkittävimmistä syistä on juuri lainsäädönnön tarkentuminen ja kehittyminen. Vai haluaako moniki vielä ajan että homopoikaa vedeltäisiin porukalla turpaan ja kiusattaisiin rankasti.
Aikoinaan avioero oli kauhistus, samoin avoliitot lapsineen, yksinhuoltajuus oli häpeä. Kaiken näiden on luuloteltu johtavan yhteiskunnan rappioon ja tuhoon ja silti vielä ainakin suomalainen yhteiskunta on pystyssä. Näissä perinteisestä avioliitosta poikkeavissa perhesuhteissa elävien ja heidän lapsiensa perusoikeuksia ja oikeusturvaa on parannettu parhaiten hyväksymällä heidät osaksi yhteiskuntaa ja turvaamalla heidän oikeutensa. Tekeekö joku asia samaa sukupuolta olevien avioliitosta jotenkin erilaisen, aikansa häpeä ja tabu niinkuin nuo muutkin. Asioita joita on vastustettu ja pidetty yleisen moraalin vastaisina, mutta ajat muuttuvat

Käyttäjän JoukoKuronen kuva
Jouko Kuronen

Jani Virralle kommenttiin 62. Jutustasi paistaa pahansuopaisuus meitä Raamattuun luottavia kristittyjä kohtaan epäloogisina väitteinä. Kirjoitat: "Entäs yksinhuoltajuus. Huostaanko vaan." Kun selvästi näet, että pidämme parhaana vaihtoehtona lapselle hänen kasvamistaan äidin ja isän huostassa, niin mekö muka yksinhuoltajuus tapauksissa haluaisimme viedä lapselta toisenkin vanhemman? Sitten väität meidän pienen äänekkään vanhoillismielisen piirin syrjivän lesbo- ja homoparien lapsia. Näytä toteen. Pidät meitä rakkaudettomina ja epäloogisina. Sitten näytät olevan sitä mieltä, että ajat ovat muuttuneet parempaan? suuntaan. Onko näin? Alkoholin kulutus varsinkin naisten keskuudessa on 5,6 kertaistunut 40 vuoden aikana, valvontaa ja direktiivijä tarvitaan lisää erilaisen rikollisuuden lisääntyessä jne saasteet jne. jne. Miksi sinäkin "vainoat" meitä, vaikka emme ryyppää, huoraa, varasta, valehtele, kierrä veroja, vaan pyrimme käytännön tekoina osoittamaan lähimmäisenrakkautta. Maailmanlaajuisesti olemme vainotuin ihmisryhmä. Tämä jos mikä todistaa Raamatun oikeellisuuden. Tätä seuraavaa en kirjoita mielelläni, mutta kun tämä maailma varsinkin meidän sivistysmaiden moraalittomuuden ansiosta on mennyt aivan hirveäksi, niin kysyn miksi tämä homojen rakkaus salli tuoda HIVin Suomeen? Toisaalta äidinrakkaus sivuutetaan täysin uudessa kasvatus-/opetussuunnitelmassa, kun vaaditaan kaikki lapset pois kotihoidosta osaamattomien vanhempien luota koututettujen, osaavien ammattilaisten huostaan (päiväkoti, lastentarha ja esikoulu). Vielä tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista. Onko tasa-arvoista, että lähes miljardi ihmistä näkee nälkää, me kulutamme luonnonvaroja yli kolminkertaisen määrän Maapallon sietokykyyn nähden ym. ym. Näin ollen pyydän ettette kommentoi tätä juttuani, koska haluaisin käyttää aikaani mieluummin todellisen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Jos kuitenkin haluatte katsoa pitemmät ja syvällisemmät perustelut mielipiteilleni, ne löytyvät esim. vanhemmista kirjoituksistani Perusongelmamme ja Kasvatuksesta plokistani joukokuronen.omablogi.fi

Käyttäjän JoukoKuronen kuva
Jouko Kuronen

Jani Virralle kommenttiin 62. Jutustasi paistaa pahansuopaisuus meitä Raamattuun luottavia kristittyjä kohtaan epäloogisina väitteinä. Kirjoitat: "Entäs yksinhuoltajuus. Huostaanko vaan." Kun selvästi näet, että pidämme parhaana vaihtoehtona lapselle hänen kasvamistaan äidin ja isän huostassa, niin mekö muka yksinhuoltajuus tapauksissa haluaisimme viedä lapselta toisenkin vanhemman? Sitten väität meidän pienen äänekkään vanhoillismielisen piirin syrjivän lesbo- ja homoparien lapsia. Näytä toteen. Pidät meitä rakkaudettomina ja epäloogisina. Sitten näytät olevan sitä mieltä, että ajat ovat muuttuneet parempaan? suuntaan. Onko näin? Alkoholin kulutus varsinkin naisten keskuudessa on 5,6 kertaistunut 40 vuoden aikana, valvontaa ja direktiivijä tarvitaan lisää erilaisen rikollisuuden lisääntyessä jne saasteet jne. jne. Miksi sinäkin "vainoat" meitä, vaikka emme ryyppää, huoraa, varasta, valehtele, kierrä veroja, vaan pyrimme käytännön tekoina osoittamaan lähimmäisenrakkautta. Maailmanlaajuisesti olemme vainotuin ihmisryhmä. Tämä jos mikä todistaa Raamatun oikeellisuuden. Tätä seuraavaa en kirjoita mielelläni, mutta kun tämä maailma varsinkin meidän sivistysmaiden moraalittomuuden ansiosta on mennyt aivan hirveäksi, niin kysyn miksi tämä homojen rakkaus salli tuoda HIVin Suomeen? Toisaalta äidinrakkaus sivuutetaan täysin? uudessa kasvatus-/opetussuunnitelmassa, kun vaaditaan kaikki lapset pois kotihoidosta osaamattomien vanhempien luota koututettujen, osaavien ammattilaisten huostaan (päiväkoti, lastentarha ja esikoulu). Vielä tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista. Onko tasa-arvoista, että lähes miljardi ihmistä näkee nälkää, me kulutamme luonnonvaroja yli kolminkertaisen määrän Maapallon sietokykyyn nähden ym. ym. Näin ollen pyydän ettette kommentoi tätä juttuani, koska haluaisin käyttää aikaani mieluummin todellisen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Jos kuitenkin haluatte katsoa pitemmät ja syvällisemmät perustelut mielipiteilleni, ne löytyvät esim. vanhemmista kirjoituksistani Perusongelmamme ja Kasvatuksesta plokistani joukokuronen.omablogi.fi

Toimituksen poiminnat